להזכירכם, כפי שנשלח במייל ב - 04/07/2016 מצורפת הזמנה לאסיפה כללית לא מן המניין לצורך שינוי תקנון. נא להביא יפוי כוח חתום על ידי מורשי חתימה - מצורף להזמנה זו.
להזכירכם, כפי שנשלח במייל ב - 04/07/2016 מצורפת הזמנה לאסיפה כללית לצורך אישור מאזן ודוח כספי. נא להביא יפוי כוח חתום על ידי מורשי חתימה - מצורף להזמנה זו.
תחרות בארצות הברית, נובמבר 2014
Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il